01 TEMMUZ 2014- 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLMAK ÜZERE KIDEM TAZMİNATI TAVANI, ASGARİ ÜCRET SEVİYELERİ, SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNE ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRLARI

01 Ocak 2014 – 30 Haziran 2014 ve 01 Temmuz 2014 – 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle yürürlüğe girecek yeni asgari ücret seviyeleri 31 Aralık 2013 tarih 28868-3. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesinin 1. fıkrasına göre Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 katı olarak belirlenmiştir.

Buna göre 01 Temmuz 2014 – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında geçerli olmak üzere kıdem tazminatı tavanı, asgari ücret seviyeleri, sosyal güvenlik primine esas kazanç alt ve üst sınırları ile diğer bilgilere aşağıda yer verilmiştir:

I. KIDEM TAZMİNATI TAVANI

23 Ağustos 2013 tarih ve 28744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18 Ağustos 2013 tarih ve 2013/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154. maddesi uyarınca kıdem tazminatı tavanının hesaplanmasında kullanılan aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı, açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte 01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 döneminde geçerli olmak üzere (0,076998), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanan taban aylık katsayısı ise (1,205274) olarak yeniden belirlenmiştir.

Ancak aynı kararın 5. ve 7. maddeleri uyarınca Temmuz ayının ilk haftası içinde açıklanacak enflasyon oranlarına göre bir fark çıkması halinde, söz konusu farkın katsayılara yansıtılması gerekmektedir. Ayrıca 657 sayılı Kanun’un 154. maddesinde Bakanlar Kurulu’na, katsayıları yılın ikinci yarısının tamamı veya üçer aylık dönemleri itibariyle uygulanmak üzere değiştirme yetkisi tanınmıştır.

Bu nedenle yeni dönem kıdem tazminatı tavanı Temmuz ayı içinde ayrıca duyurulacaktır.

II. ASGARİ ÜCRET SEVİYELERİ

01 Temmuz 2014 – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında:

Saatlik Asgari Ücret

Günlük Asgari Ücret

Aylık Asgari Ücret

5,04 TL

37,80 TL

1.134 TL

III. SGK PRİME ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRLARI

01 Temmuz 2014 – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında:

Günlük kazanç alt sınırı 37,80 TL
Aylık kazanç alt sınırı 1.134,00 TL
Günlük kazanç üst sınırı 245,70 TL
Aylık kazanç üst sınırı 7.371,00 TL

IV.   SGK PRİME ESAS KAZANÇLARINDAN İSTİSNA TUTULACAK YEMEK PARASI, ÇOCUK ZAMMI VE AİLE ZAMMI (YARDIMI) TUTARLARI

5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların 01 Temmuz 2014 – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında;

Yemek Parası

37,80 TL x %6 = 2,27 TL (günlük)

Çocuk Zammı

1.134 TL x %2 = 22,68 TL (aylık)

Aile Zammı (Yardımı)

1.134 TL x %10 = 113,40 TL (aylık)

tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma