MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYINLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ, 25 Mayıs 2015 tarih ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

6645 sayılı Kanun maddesi ve Tebliğ uyarınca, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Tebliğin ekinde yer alan listede belirtilen mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 (oniki) ay sonra çalıştırılamayacaktır. Tebliğ kapsamında 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre ustalık belgesi almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacaktır. Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğuna ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılacak, Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü tarafından her bir çalışan için 500 TL (beşyüz Türk Lirası) idari para cezası verilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma