İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan “İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik” 15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Bahse konu Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca, 16 Ekim 1974 tarihli ve 15038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi (İSGÜM)’nin Kuruluş ve Görevleri ile Personelinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Söz konusu Yönetmelik ile İSGÜM’ün yetki ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve araştırma-geliştirme projeleri yapmak veya kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere yaptırmak,

- Projelerde müstakil veya proje ortağı olarak yürütücü ve yararlanıcı sıfatı ile faaliyette bulunmak; müstakil veya proje ortağı olmadığı durumlar ise ilgili projelere bilgi ve insan kaynağı desteği sağlamak,

- Proje yürütücüsü olarak yer aldığı faaliyetlerde kurum dışı yerli ve yabancı uzmanlardan gerekli durumlarda destek almak,

- İş hijyeni ölçüm, test ve analizi alanında hizmet verecek laboratuvarları yetkilendirmek, kontrol ve denetimini sağlamak,

- Milli ve milletlerarası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

- İş sağlığı ve güvenliği alanında milli politikaları oluşturmak amacıyla, işyeri bilgi ve ticari sırları saklı kalmak kaydı ile istatistiki verileri toplamak ve düzenlemek,

- Kontrol belgelerini düzenlemek ve gerektiğinde, belgeyle ithal edilen ürünün kullanıldığı işyerlerinde; yerinde inceleme ve araştırma yaparak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygunluk şartlarının devam etmediğinin tespiti halinde verilen belgeyi iptal etmek,

- Gezici sağlık araçları ile çalışanlara yönelik muayene ve tıbbi laboratuvar tetkiklerini yapmak, bulguları değerlendirmek,

- Kişisel koruyucu donanımların uygunluk değerlendirme testlerini yapmak,

- Sektörel alanlarda komiteler kurmak, kurulan komitelerde gerektiğinde uygun görülen kurum ve kuruluşlardan uzman desteği almak.

 

Ayrıca, Yönetmelik uyarınca İSGÜM, işyerlerinde iş  sağlığı  ve güvenliği konularında ölçüm, inceleme, araştırma ve danışmanlık yapmaya ve bu amaçla gerekli numuneleri almaya yetkili kılınmıştır.

 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma